Oko*, leader mondial des produits anti-crevaison et anti sous-gonflage

* Iso 14 001 – * Iso 45 001 -* Iso 9001